Hankkeen osatoteuttajat

CICERO Learning -verkosto

CICERO Learning -verkosto toimii asiantuntijana hankkeessa oppimiseen, erityisesti aikuisoppimiseen liittyvässä kehitys- ja tutkimustyössä. Asiantuntijatehtäviin sisältyy hankkeessa kehitettävien oppimisympäristöjen suunnittelu-, toteutus- ja arviointityötä. CICERO Learning -verkosto kehittää sekä malleja että prosesseja museoalan henkilökunnan aikuispedagogisen tietämyksen lisäämiseksi. Se toimii arviointiyhteistyökumppanina hankkeen museoille. CICERO Learning -verkoston päätehtävä on levittää ja välittää tietoa artikkeleiden ja konferenssiesitysten kautta hankkeessa kehitettävistä pedagogisista malleista ja prosesseista sekä kansallisesti että kansainvälisesti (disseminaatio). Se osallistuu muiden toimijoiden kanssa kolmen museoalan henkilökunnalle suunnatun asiantuntijaseminaarin sekä julkaisun suunnitteluun ja toteutukseen.

Porin taidemuseo

Porin taidemuseon osahankkeen nimenä on Aktiivinen aikuisväestö, seniorit ja karttuva kulttuuripääoma. Aikamme kulttuurin estetisoituminen ja visuaalisen viestinnän aiempaakin suurempi rooli heijastuu aikuisväestölle suunnattujen oppimis- ja opetusmenetelmien kehittämiseen tavalla, jossa nykytaiteen museokentällä voi olla vahva panos annettavanaan. Tavoitteena on kehittää museotyöntekijöiden osaamista kohtaamaan eri tyyppisten ja ikäisten aikuisväestöön kuuluvien asiakasryhmien lähtökohtaisesti erilaiset tarpeet ja palveluodotukset avointen oppimisympäristöjen näkökulmasta. Hankkeessa kehitetään aikuisväestölle ja senioreille suunnattuja visuaalisen nykykulttuurin oppimis- ja opetusmenetelmiä museon toimintaympäristössä. Aktiivisten museokävijöiden lisäksi kartoitetaan kulttuuripalveluiden ei-käyttäjiä ja heille ominaisia palveluodotuksia, ja luodaan näille ryhmille kohdennettuja palvelumalleja. Hankkeessa kehitetään aikuisväestölle räätälöidyt Learning by -doing -pohjaiset museopedagogiset toimintamallit jotka tukevat oppimisprosessia niveltyen museon toimintaympäristössä toteutettavaan pedagogiseen työpajatoimintaan, ja jotka ovat saavutettavissa myös taidemuseon verkkosivuston kautta. Hankkeessa luodaan yhdessä Satakunnan Museon kanssa paikallinen ja maakunnallinen yhteistyöverkosto, jonka puitteissa kehitetään museota fyysisenä ja verkossa toimivana oppimis- ja toimintaympäristönä.

Satakunnan Museo

Satakunnan Museon Avara Museo -osahankkeen nimenä on Museosta virtaa varttuneille. Hankkeen tarkoituksena on kehittää Satakunnan Museon kulttuuri-, rakennus-, teollisuus- ja luonnonhistoriallisten yksiköiden henkilökunnan osaamista erilaisten aikuisväestön palveluiden tuottamisessa. Tarkoitus on myös herättää senioreiden kanssa työskentelevän ammattihenkilökunnan (esim. vanhustentalojen viriketoiminnan ohjaajat) sekä vanhusten vapaaehtoistyöntekijöiden (esim. Porin Vapari-projektin vapaaehtoistoimijat) kiinnostusta kulttuuritoimintaan sekä lisätä heidän tietämystään museon eri toiminta ja hyödyntämismahdollisuuksista. Hankkeen aikana selvitetään myös mahdollisia uusia kanavia ja tapoja tiedottaa ja saavuttaa ikääntyvän väestön kanssa työskentelevät henkilöt sekä senioreita kokoavat järjestöt,
yhdistykset sekä yhteisöt.

Suomen museoliitto

Suomen museoliitto koordinoi hanketta, vastaa hankkeen hallinnosta ja taloudesta, ohjausryhmän toiminnasta, raportoinnista, valtakunnallisesta tiedotuksesta, hankkeen verkkosivuista sekä hankkeen sisäisen verkkotyöskentelyalustan ylläpidosta. Museoliitto vastaa hankkeen yhteensä kolmen asiantuntijaseminaarin järjestämisestä jokaisena hankkeen toimintavuonna (Helsingissä, Tampereella ja Porissa) yhdessä paikkakunnan osatoteuttajien kanssa. Museoliitto vastaa myös hankkeen tuloksia
hyödyntävän museopedagogiikan verkkokurssin suunnittelusta ja toteutuksesta. Museopedagogiikan verkkokurssin avulla voidaan kehittää museoiden yleisötyötä tekevän henkilökunnan museopedagogista osaamista.

Tampereen museoiden museopedagoginen TAITE-yksikkö

Tampereen museoiden museopedagogisen TAITE-yksikön hankeosuuden nimi on Moniääninen museo. Osahankkeessa käytetään museopedagogista TAITE-mallia, joka on tällä hetkellä käytössä esi- ja perusopetukselle suunnatussa toiminnassa. Hankkeen aikana mallia kehitetään uusille asiakasryhmille yhdessä museoiden henkilökunnan kanssa. Kohderyhmänä ovat museoissa työskentelevät henkilöt.Välillinen kohderyhmä ovat maahanmuuttajat joiden keskuudesta 10 henkilöä tullaan kurssittamaan museotyön perusteisiin yhteistyössä Suomen museoliiton kanssa. Kurssiin kuuluu työskentelyä TAITE-yksikön museo-oppaina, jotka voivat tarjota myös museopedagogiseen kokonaisuuteen liittyvän työpajatoiminnan oman osaamisensa kautta. Sekä varsinaisen että välillisen kohderyhmän tehtävänä on tavoittaa erityisesti kotouttamisvaiheessa olevia maahanmuuttajia. Tavoitteena on, että hankkeesta muodostuu vakituinen toimintamalli Tampereen kaupungin museoihin ja että toimintamalli on monistettavissa valtakunnallisesti. Hankkeesta saatujen kokemusten pohjalta TAITEmallia sovelletaan uusille asiakasryhmille, kuten nuoret vanhemmat, vanhukset, työttömät, eri vammaisryhmät sekä romanit.

Tekniikan museo

Tekniikan museon toteutusosuus hankkeessa kohdistuu museoiden yritysasiakkaisiin. Osahankkeen avulla pyritään rakentamaan toimintamalli museon ja elinkeinoelämän asiakasrajapinnalla. Tavoitteena on, että Tekniikan museo, museon taustayhteisöt ja yhteistyöyritykset pystyisivät luontevasti hyödyntämään toistensa osaamista omissa toiminnoissaan. Projektissa tuotetaan yritysvieraille aktiivinen, antoisa ja innovatiivinen palvelupaketti, joka on mahdollista integroida luontevasti yrityksen omiin tarpeisiin. Näin museo ei tarjoa vain kokoustiloja vaan aidosti kokonaisvaltaisen kokous- ja virkistyskäynnin. Projektin avulla palvelukonseptin toimivuutta ja menetelmiä on mahdollista testata eri käyttäjäryhmillä ja mallia voidaan soveltaa myös muissa museoissa ja avoimissa oppimisympäristöissä. Projektissa kehitetään, testataan ja tuotetaan aktiivinen ja ryhmälähtöinen palvelukonsepti, joka integroi museovierailun laajemmin yrityksen omiin tarpeisiin ja toimialueeseen sekä lisää museon houkuttelevuutta kokouksien ja virkistyspäivien pitopaikkana. Pidemmällä tähtäimellä yritykset ja museot oppivat toinen toisiltaan ja kulttuuriperintötietämystä välitetään myös liike-elämän piiriin. Malli ja tuotetut menetelmät sekä arvioinnin tulokset on siirrettävissä muihin museoihin ja toimintaympäristöihin.

Työväenmuseo Werstas

Työväenmuseo Werstaan kohteena hankkeessa ovat työttömät ja lomautetut. Työttömyys lisää varsinkin pitkittyessään syrjäytymisen riskiä ja heikentää kansanterveyttä. Museokäynnit kuten muidenkin kulttuuripalvelujen käyttö tutkimusten mukaan puolestaan vähentävät syrjäytymistä ja vaikuttavat myönteisesti terveyteen. Museoiden kävijärakenteessa työttömien osuus on kuitenkin suhteessa alhainen.
Werstaan osa-hankkeen lähtökohtana on kehittää sellaisia museotoiminnan muotoja, jotka tekevät museosta helpommin lähestyttävän ja houkuttelevan. Museopalveluita kohdennetaan työttömille ja lomautetuille markkinoimalla niitä yhteistyössä Tampereen ja lähikuntien työvoimatoimistojen sekä ammattiliittojen työttömyyskassojen kanssa. Työvoimatoimistot ja työttömyyskassat jakavat asiakkailleen esitteitä, joissa kerrotaan museon näyttelyistä, järjestettävistä työpajoista ja muusta tarjonnasta. Esite sisältää perhelipun, jonka avulla työtön voi perheineen vierailla museossa maksutta. Hankkeen puitteissa järjestetään neljänä ajanjaksona (syksy 2010, kevät 2011, kesä 2011 ja syksy 2011) 4 suurta viikonlopputapahtumaa, 40 työpajaa ja 80 yleisökierrosta. Hankkeen tulokset kootaan yhteen niin, että niitä voidaan hyödyntää myös muissa museoissa museotyöntekijöiden pedagogisen osaamisen kehittämiseksi.